STATUT FUNDACJI

 

Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

1.  Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym      samym    lub zbliżonym charakterze działania.

3.  Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły  honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 5

Minister właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

II.   CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celami Fundacji są:

1) nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą

ze schorzeniami ograniczającymi życie, a także nad ich rodzinami. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym  i  całościowym  podejściem  obejmującym  fizyczne,  emocjonalne  i  duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny.

2) niesienie  ulgi i  wytchnienia  oraz pomocy finansowej  rodzinie  w czasie umierania bliskiej osoby i w okresie żałoby.

3) pomoc dzieciom i młodzieży  przewlekle chorym, nie podlegającym opiece paliatywnej.,

4) pomoc ofiarom wypadków i ich bliskim,

5) pomoc placówkom medycznym, podmiotom leczniczym, palcówkom rehabilitacyjnym, podmiotom działającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i in.

§8

Fundacja realizuje cele przez:

1) organizację  i  finansowanie  ośrodka  opieki  paliatywnej  w warunkach domowych nad  dziećmi,  młodzieżą, m.in.:

–       świadczenie opieki lekarskiej

–       świadczenia pielęgniarskie,

–       zaspokajanie potrzeb psychicznych,

–       bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej

2) pomoc  rzeczową  i  finansową  dla  rodzin  żyjących  pacjentów,  umożliwiającą  im

sprawowanie opieki w domu,

3) pomoc  finansową dla rodzin w okresie żałoby,

4) pomoc finansową dla dzieci przewlekle chorych,

5) współpraca oraz pomoc finansowa i organizacyjna niesiona placówkom medycznym, podmiotom leczniczym, placówkom rehabilitacyjnym, podmiotom działającym w zakresie bezpieczeństwa ruch drogowego.

   III.       MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

IV.    WŁADZE FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

             1) Rada Fundacji,

             2) Zarząd.

Powołania pierwszych władz dokonują Fundatorzy.

§ 14

1. Radę Fundacji stanowi fundator lub osoba fizyczna, oraz dokooptowane osoby, których obecność w Radzie zostanie uznana za sprzyjającą  realizacji celów Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3-7 członków.

3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje w Radzie społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

4. Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 członków wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji na okres dwóch lat.

5. Do zakresu działania Rady Fundacji  należy w szczególności :

              – wybór i zmiany w składzie Zarządu,

              – formułowanie programów wieloletnich i planów rocznych działalności Fundacji,

              – nadzór, kontrola i opiniowanie pracy Zarządu,

              – kontrola finansów Fundacji,

              – ocenianie sprawozdań z wykonania rocznych planów Fundacji.

             – Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji.

6.  Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

7.   Członek Rady może być odwołany w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3  członków Rady.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na rok, albo na wniosek 1/3 członków Rady lub Fundatora.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 2 lat. W latach następnych wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji na okres 2 lat.
3. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora za zgodą Rady Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
6. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, a gdy to jest możliwe może wybrać także Wiceprezesa.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 17

1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,  przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji ,

b.  Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

c.  Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.

d.  Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

e.  Zmiany w statucie Fundacji następują na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

f.  Przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie budżetu fundacji.

V.     REPREZENTACJA FUNDACJI

§ 18

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa  jednoosobowo członek Zarządu.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę uchwałą podjętą większością głosów.

§20

Fundacja może przekazać uchwałą, o której mowa w § 19 pkt 2 składniki majątku pozostałe po likwidacji organizacjom o zbliżonych celach statutowych.

§21

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.